Siedziba kancelarii mieści się w Słupsku, przy ul. Nad Śluzami 33 lok. 9, tuż obok Przychodni Rejonowej znajdującej się przy ul. Bohaterów Westerplatte 1 z charakterystyczną, zewnętrzną („przezroczystą”) windą.

W ramach kancelarii świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu przede wszystkim prawa i postępowania karnego, a także z zakresu prawa i postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych oraz spadkowych.

W kontakcie z Klientem stawia na zrozumienie jego potrzeb, komunikację umożliwiającą wyjaśnienie, jak uniknąć lub rozwiązać zaistniały problem, w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Pamięta o tym, że gabinet adwokata to takie miejsce, gdzie pojawia się wiele emocji – płacz, złość, zawód, a sam adwokat to osoba, której opowiadają Państwo o swoich problemach, nierzadko bolesnych. To człowiek, któremu muszą Państwo zaufać. Dlatego stara się, aby w podejściu do Klienta nie zabrakło również empatii.
Zamiast utrzymywać chłodny dystans, chce zapewnić Państwu poczucie komfortu, swobody. Dzieje się tak również dzięki ciepłemu otoczeniu.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w różnych formach. Swoich Klientów reprezentuje przede wszystkim w sprawach karnych, cywilnych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw rodzinnych oraz spadkowych. Dotyczą one, na przykład: alimentów ( orzekanych po raz pierwszy oraz o podwyższenie/obniżenie alimentów, uchylenie/ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), wykonywania władzy rodzicielskiej (ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej), kontaktów z dziećmi (w tym ich egzekucji), ustalenia miejsca pobytu (miejsca zamieszkania) małoletniego, podziału majątku, ustanowienia rozdzielności majątkowej, rozliczenia konkubinatu, rozwodu, separację. Należą do nich także postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (z mocy ustawy, jak i na podstawie testamentu), zachowek, dział spadku, czy zniesienie współwłasności. Ponadto, występuje w sprawach o przestępstwa (między innymi: znęcanie się, uchylanie się od alimentów, stalking, posiadanie narkotyków, naruszenie zakazu sądowego, kradzież, oszustwo, wypadek drogowy, jazda w stanie nietrzeźwości, uszczerbek na zdrowiu, zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej, groźby, pranie brudnych pieniędzy, niezaspokojenie roszczeń wierzyciela)  i wykroczenia.

PRZYKŁADOWE FORMY WSPÓŁPRACY

  • porada prawna,
  • reprezentacja,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • redagowanie projektów pism, statutów, regulaminów, uchwał itp.,
  • stała obsługa prawna,
  • szkolenia.

 


ETAPY WSPÓŁPRACY

I. Postępowanie przedsądowe

Strona może być reprezentowana przez pełnomocnika jeszcze przed złożeniem pozwu lub wniosku do sądu. Jest to tzw. postępowanie przedsądowe.
Wyraża się ono przedstawieniem przez strony stanowisk i próbą znalezienia pola do negocjacji. Może zostać zainicjowane skierowaniem do przeciwnika wezwania do zapłaty lub pisma wzywającego do zaniechania naruszeń. Natomiast, gdy Klient stał się adresatem tego rodzaju dokumentu, zadaniem pełnomocnika może być zredagowanie odpowiedzi na żądania oponenta oraz ustne poinformowanie Mocodawcy o jego szansach i zagrożeniach w wypadku ewentualnego postępowania sądowego. Oprócz przedstawienia argumentów w formie pisemnej, postępowanie na tym etapie przewiduje także możliwość przystąpienia do mediacji, zredagowania i podpisania porozumienia, a także wystąpienie o zgodę do odpowiednich podmiotów. Jeżeli strony chcą zawrzeć ugodę, adwokat – przed podpisaniem dokumentów przez Mocodawcę – wyjaśnia swojemu Klientowi zrozumiałym językiem ich treść oraz przedstawia spodziewane dla niego skutki prawne. Na życzenie Mandanta (np. gdy kontakt z przeciwnikiem chce ograniczyć do minimum) jego pełnomocnik może samodzielnie zastępować go w bezpośrednim kontakcie z adwersarzem.

Obecność pełnomocnika może pozwolić na ostudzenie (często wzburzonych) emocji. Mobilizuje również rozmówców do skoncentrowania się na rozwiązaniu problemu. Polubowne zakończenie sporu pozwala na wypracowanie ugody bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych, względnie prowadzi do ich zmniejszenia.

Zobacz:

  • wpisy na stronie na ten temat: klik.

II. Postępowanie sądowe

Jeżeli z uwagi na rodzaj sporu (np. pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności) lub jego stopień zaawansowania (strony o sprzecznych interesach nie chcą lub nie są w stanie znaleźć wspólnego rozwiązania) wymaga on rozstrzygnięcia przez wymiar sprawiedliwości, to choć samo wszczęcie postępowania sądowego nie wyklucza zawarcia porozumienia, to często wymaga od stron większej aktywności, wielokrotnej, bieżącej i szczegółowej analizy, a także reagowania na czynności sądu oraz działania przeciwnika w odpowiednim czasie. Ustanowiony pełnomocnik pomaga stronie uporać się z tymi obowiązkami – m. in. sporządza w sprawie pisma procesowe  (w tym środki odwoławcze), uczestniczy w rozprawach  (zadając świadkom pytania), proponuje Klientowi rozwiązania zgodne z założonym celem (konsultacje prawne). Przede wszystkim jednak adwokat opracowuje, niezbędną w sprawie, taktykę procesową, a także prezentuje przed sądem stanowisko, w imieniu i na rzecz swojego Mocodawcy.

 

III. Adwokat w postępowaniu egzekucyjnym 

W niektórych przypadkach koniecznym staje się podjęcie działań w ramach postępowania egzekucyjnego, w którym rola pełnomocnika nierzadko odgrywa istotne znaczenie. Dzieje się tak, np. gdy:

  • wierzyciel dochodzi od nas za pośrednictwem komornika sądowego należności, które zostały już spłacone bądź są już przedawnione,
  • dawni przeciwnicy procesowi uznają, że potrącają względem siebie przysługujące im wierzytelności, a po pewnym czasie jeden z nich nie dotrzymuje słowa i kieruje sprawę do egzekucji.

W takich właśnie sytuacjach zawodowy pełnomocnik może pomóc wierzycielowi lub dłużnikowi w rozwiązaniu zaistniałego problemu.