W SKRÓCIE:

ZDJĘCIA AUTORSTWA: AGNIESZKA BEREZA
FRYZURA I MAKIJAŻ: KATARZYNA LEŚNIAK

SZERZEJ:

Adwokat Anna Kątnik – Mania urodziła się w Słupsku, gdzie po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, realizowała aplikację adwokacją, a obecnie, od 2017 r. wykonuje zawód oraz prowadzi kancelarię adwokacką. Aktualnie (od 1 września 2022 r.), siedziba jej działalności mieści się w Słupsku, przy ul. Nad Śluzami 33 lok. 9 (uprzednio również w Słupsku, przy ul. Wojska Polskiego 2/4).

W kontakcie z Klientem stawia na zrozumienie jego potrzeb, oczekiwań. Preferuje indywidualne podejście do jego problemów oraz posługiwanie się zrozumiałym, niespecjalistycznym językiem. Pozwala to na precyzyjne określenie, jak danego kłopotu można uniknąć lub w jaki sposób można rozwiązać zaistniały problem.

Więcej: w zakładce KANCELARIA.

 

PRZYGOTOWANIE DO ZAWODU ADWOKATA

Adwokat Anna Kątnik – Mania ukończyła pięcioletnie jednolite studia magisterskie na kierunku prawo, na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie.
Pracę magisterską na temat Pozycja Rzecznika Praw Obywatelskich w polskim systemie prawnym napisała pod kierunkiem prof. US dr. hab. Małgorzaty Ofiarskiej, w ramach Katedry Samorządu Terytorialnego, otrzymując ocenę bardzo dobrą.

Zarówno w trakcie studiów, jak i po ich ukończeniu współpracowała z kancelariami prawnymi. W ten sposób poznała praktyczne aspekty pracy adwokata i radcy prawnego. Przez pięć lat miała również zaszczyt reprezentowania studentów swojego roku pełniąc funkcję starosty roku oraz starosty swojej grupy.

Trzyletnią aplikację adwokacką odbywała w ramach Izby Adwokackiej w Koszalinie. W tym czasie przygotowywała się do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata. Polegało to przede wszystkim na zdobywaniu doświadczenia na sali sądowej, udziale w czynnościach procesowych przed organami ścigania. Ponadto okres ten służył szlifowaniu umiejętności redagowania pism, konstruowania umów. To także okres przyswajania zasad wykonywania zawodu adwokata.

Po zdaniu egzaminu zawodowego, została wpisana na listę adwokatów (KOS/Adw/215).

JESZCZE WCZEŚNIEJ …

Adwokat Anna Kątnik – Mania urodziła się i przez wiele lat mieszkała w Słupsku. To tutaj ukończyła najpierw Szkołę Podstawową nr 6 im. Ludwika Waryńskiego w Słupsku, a następnie Gimnazjum nr 3 w Słupsku, w klasie z rozszerzonym językiem niemieckim. Edukację kontynuowała w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 im. Adama Mickiewicza w Słupsku, uczęszczając do klasy o profilu humanistyczno – prawnym.

W trakcie nauki gimnazjalnej oraz w czasie szkoły średniej, uczestniczyła w wymianie szkolnej z uczniami z miasta Flensburg (Niemcy).

Brała także udział w wielu konkursach, czego rezultatem było m. in. otrzymanie zaproszenia do Parlamentu Europejskiego.

 

ZESPÓŁ DS. PRAWA KARNEGO STOWARZYSZENIA SĘDZIÓW POLSKICH „IUSTITIA”

Od 2019 r. adwokat Anna Kątnik – Mania jest członkiem Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W ramach prac Zespołu ma okazję, m. in. opiniować oraz współopiniować projekty aktów prawnych. Uczestniczy także w wymianie poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania przepisów prawa i postępowania karnego.

Miała także zaszczyt reprezentować Zespół Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” podczas spotkania organizowanego przez  Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Jego przedmiotem był poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia i związanego z tym zagrożenia dla praw obywatelskich.

Jej tekst, który ukazał się na łamach strony Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, pod tytułem Czy uzasadnienia wyroków na urzędowych formularzach są zgodne z prawem? był również przytaczany w ramach Glos autorstwa prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz oraz Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu dr. Sebastiana Kowalskiego, tj. Odmowa sporządzenia uzasadnienia na formularzu. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego –Izba Karna z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20 [ Orzecznictwo Sądów Polskich 5/2021 str. 58,62].

W grudniu 2021 roku, jako prelegentka, występowała podczas Konferencji „Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy, czy środek represji”. Jej organizatorami było Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” oraz Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

DZIAŁANIA NA RZECZ POGŁĘBIANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Adwokat Anna Kątnik – Mania swoją aktywnością zawodową obejmuje również działania na rzecz pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa.

Na łamach mediów społecznościowych publikuje cykle wpisów dotyczące wybranych zagadnień prawnych: roli o prawie, #podkątemprawa, #pożyczajrozsądnie, #ABCywilne, Zanim kupisz ...

 

Była pomysłodawcą i współrealizatorem akcji społecznych oraz projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”, a wśród nich m. in.: Porozmawiajmy o … procesie karnym, #poprawnieprawnie, #twójadwokat, #Wakacyjna Akademia #DI, #poznajadwokata, Defensory2020. Uczestniczyła także w projekcie #PEŁNOSPRAWNIWPRAWIE.

Brała udział w wydarzeniach realizowanych na terenie Słupska, ukierunkowanych na poszerzanie wiedzy prawnej wśród dzieci i młodzieży. Wśród nich znalazły się lekcje organizowane przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy w szkołach, w ramach Tygodnia Konstytucyjnego. Prowadziła również zajęcia z cyklu Prawnych Czwartkach, prowadzonych przez Słupską Kafejkę Prawną. Uczestniczyła także w symulacjach rozpraw dedykowanych uczniom. Przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, słupscy adwokaci i Prokuratura Rejonowa w Słupsku zaprezentowali Proces Wilka z Czerwonego Kapturka (2019), Proces Macochy Królewny Śnieżki (2020).

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ADWOKATURY

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”

Dnia 23 sierpnia 2019 r. w Słupsku, adwokat Anna Kątnik – Mania wraz z adwokat Kingą Dagmarą Siadlak oraz (ówcześnie) aplikantem adwokackim Pauliną Trzaskuś zorganizowały Zebranie Założycielskie, podczas którego wspólnie założyły Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”. Początkowo składało się ono z 3 osób, ale z czasem dołączały do niego kolejne osoby. W konsekwencji liczyło ono kilkudziesięciu członków zwyczajnych i honorowych, z różnych części Polski. Zgodnie z założeniami, działalność Stowarzyszenia ma koncentrować się na trzech aspektach: działalności na rzecz Adwokatury, współpracy z innymi zawodami prawniczymi oraz działaniu na rzecz społeczeństwa (przede wszystkim w kontekście poszerzania świadomości prawnej). I tak, jako Wiceprezes i członek zwyczajny Stowarzyszenia, uczestniczyła w pracach komisji senackich, opiniowała przepisy, postulowała o zmianę regulacji prawnych. Zajmowała się działalnością organizacyjną, jak i pomysłodawczą Stowarzyszenia. Inicjowała i organizowała akcje społeczne, dotyczące praw oraz wolności obywatelskich.  W 2022 r. podjęła decyzję o zakończeniu swojej działalności w Zarządzie Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” jeszcze przed upływem kadencji, a na początku 2023 r. zrezygnowała z członkostwa. Dnia 21 stycznia 2023 r. doszło do wyłonienia nowego składu Zarządu.

Więcej:

  • Wystąpienie Wiceprezesa Stowarzyszenia adwokat Anny Kątnik – Mania podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i UE Senatu RP: klik [ dostęp: 08 maja 2023 r. ],

  • Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP dotyczące „Skutków wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2019 r. dla polskiego porządku prawnego”:  klik [dostęp: 08 maja 2023 r. ],

  • galeria:

Ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury

Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera, jest jednostką organizacyjną powołaną przez Naczelną Radę Adwokacką. Zajmuje się badaniami nad tworzeniem i stosowaniem prawa oraz badaniami historii adwokatury i popularyzacją wiedzy o adwokaturze. Jednym z celów Ośrodka jest prowadzenie analiz. Są one związane z oceną procesu tworzenia i stosowania prawa oraz opracowywanie ekspertyz na potrzeby realizacji zadań adwokatury.
W 2021 r. adwokat Anna Kątnik – Mania została konsultantem stałym – ekspertem Ośrodka Badawczego Adwokatury (OBA) do spraw realizacji zadań samorządowych Adwokatury.